Formulár na odstúpenie od zmluvy

 
V prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a zašlite na adresu: 
 
elektronicky na e-mailovú adresu: 
ens@hravaskola.eu
alebo
poštou na adresu:
Elena Majeríková – ElenNeo Slovakia, 023 45 Dolný Vadičov 80,
 
 
Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) 
 
od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ..... 
 
Dátum objednania/Dátum prijatia (*): .....
 
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*): .....
 
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*): .....
 
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): .....
 
Dátum:
 
 
(*) Nehodiace sa prečiarknite, alebo vymažte.